قانون و مقررات

  1. تصاویر شخصی سازی شده در هر کتاب ممکن است مقداری با واقعت تغییراتی داشته باشد. (حدود ۱۰ درصد)
  2. امکان عودت وجه بعد از شروع طراحی امکان پذیر نمی‌باشد.
مشاوره و ثبت سفارش